ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ POŘADATELE A ORGANIZÁTORA

Vážení účastníci a vystavovatelé.

Na základě rozhodnutí Rady obrany státu, rozhodli pořadatel a organizátor
XXIX. otoneurologického kongresu (plánovaný v termínu 16.4.2020 v IRIS Hotel Eden Praha)
s účinností od 23. března 2020 následovně:

1. Příprava a organizace XXIX. otoneurologického kongresu 2020 pokračuje, včetně registrace účastníků, objednávek účasti partnerských firem a vystavovatelů v inzerovaných parametrech a podmínkách

2. Pořadatel a organizátor rozhodli, že kongres bude přeložen na nový náhradní termín konání konference 7. 10. 2020

3. Konference se bude konat v Klubu Lávka, Novotného lávka 201/1, 110 00 Praha 1

4. Účastníkům konference, kteří mají již registraci – registraci v plném rozsahu, přesouváme na náhradní termín konference

Děkujeme za pochopení
Vážení kolegové, přátelé.

Pořádáme další sjezd věnovaný především neurootologické problematice – nemalý prostor bude věnován i dalším tématům.

Tento rok se podařilo zajistit prominentní osobnosti ze zahraničí, které budou prezentovat sdělení týkající se poruch rovnováhy, jejich diagnostice a terapii, problematiky Whiplash injury.

V oblasti řešení stavů po dopravních a sportovních úrazů se intenzivní mezioborovou spoluprací podařilo dosáhnout zásadního posunu. Výsledky této iniciativy budou reflektovány mediálně tak aby s nimi byla seznámena širší veřejnost. Domnívám se, že oba zásadní tematické celky: poruchy rovnováhy a traumata jsou závažné a opakující se, a zasluhují naši pozornost.

Vážení přátelé, jsem velmi šťasten, že Vás mohu opět pozvat na setkání, kterých již bylo více než 30 a přeji Vám mnoho hezkých zážitků a užitečných poznatků.

Aleš Hahn

Sehr geehrte Kollegen, Freunde.

Wir veranstalten einen weiteren Kongress, der sich hauptsächlich mit neurootologischen Themen befasst - auch anderen Themen wird viel Raum eingeräumt.

In diesem Jahr ist es uns gelungen, prominente Persönlichkeiten aus dem Ausland zu gewinnen, die eine Mitteilung zu Gleichgewichtsstörungen, ihrer Diagnose und Therapie sowie zu Problemen mit Schleudertrauma vorlegen.

Bei der Lösung von Zuständen nach Verkehrs- und Sportverletzungen wurde durch eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit eine deutliche Verschiebung erreicht. Die Ergebnisse dieser Initiative werden in den Medien widergespiegelt, damit sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.

Ich glaube, dass beide grundlegenden thematischen Einheiten: Gleichgewichtsstörungen und Traumata so schwerwiegend und häufig sind, dass sie unsere Aufmerksamkeit verdienen.

Sehr geehrte Freunde, ich freue mich sehr, Sie wieder zu dem über 30-jährigen Treffen begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen viele schöne Erfahrungen und nützliches Wissen.

Aleš Hahn

Dear colleagues, friends.

We are organizing another congress devoted mainly to neurootological issues - considerable space will be devoted to other topics as well.

This year we managed to ensure prominent personalities from abroad who will present a communication on balance disorders, their diagnosis and therapy, Whiplash injury issues.

In the area of solving conditions after traffic and sports injuries, intensive interdisciplinary cooperation achieved a significant shift. The results of this initiative will be reflected in the media so that they can be communicated to the wider public.

I believe that both fundamental thematic units: balance disorders and traumas are so serious and frequent that they deserve our attention.

Dear friends, I am very happy to welcome you again to the meeting, which has been over 30 and wish you a lot of nice experiences and useful knowledges.

Aleš Hahn

Registrační poplatky:
Lékař/ka – 1680 Kč
Zdravotní sestra – 880 Kč
Důchodce – 880 Kč
Jiné – 1680 Kč
PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT