Dámy a pánové, přátelé, kolegové.

Dovolte mi, abych Vás pozval jménem organizátorů a rovněž osobně k jubilejnímu 20. mezinárodnímu kongresu který pořádá ORL klinika 3.LF a FNKV ve spolupráci s Českou společností ORL, chirurgie hlavy a krku a ČLK.Při této příležitosti bych se rád ohlédl zpět a provedl malou bilanci:

Kongresová jednání byla nejprve v komorním prostředí naší posluchárny (kapacita 40 posluchačů), následně jsme využili posluchárnu 3 LF (180 přítomných) Postupně jsme „hostovali“ v kongresovém sále ÚVN Praha ( rok 2000 ), Nemocnice na Homolce a interhotelu Praha.Posledních šest kongresů bylo uspořádáno ve velmi působivých prostředích - nejprve to byl hotel Ambasador a konečně poslední 2 ročníky v Hotelu Hilton Praha.Velmi rád vzpomínám na naše začátky a jsem velmi šťastný, že se nám podařilo vybudovat dobrou tradici, zajistiti zajímavá témata a pozvat kvalitní řečníky. Snad jen pro připomenutí: ze zámořských odborníků to byli například z USA Shulmann, Goldstein, Rubin, House - shodou okolností absolutní světové špičky ve svém oboru. Z evropských vědců to byli například : Haid, Helms, Brunner, Kluba, Dehler, Schneider, Claussen, Strupp, Goebel z SRN, Kingma (Nizozemí), Anniko (Švédsko), Seabra (Portugalsko) Franz (Austrálie), van der Laan (JAR) a řada dalších. Mám - a spolu se mnou jistě i organizátoři a další členové týmu - velkou radost, že se naše pravidelné kongresy setkávají s velkou pozorností odborné veřejnosti a v neposlední řadě i medií. Na tomto místě je nutné rovně poděkovat našim partnerům, bez jejich pomoci bychom nemohli naše setkání uskutečnit.
Výběru témat věnujeme velkou pozornost a proto jsme nyní zvolili tematiku spánkové medicíny a samostatný blok bude rovněž věnován problematice infekcí a jejich léčbě.

V sekci Stabilometrie a whiplash injury budeme dokumentovat další výsledky, které jsou získány v oblasti vyšetřování účastníků dopravních nehod zdůrazníme význam včasného odhalování možných změn, které mohou nastat v souvislosti s dopravní nehodou či úrazem a mají za následek vznik trvalých následků.
Závratě jsou jedním z nejčastějších stesků starších občanů a seniorů, proto jim bude při sjezdovém jednání věnována pozornost a dokumentována potřeba týmové interdisciplinární spolupráce při jejich diagnostice a léčbě. Závratě nejsou totiž chorobou ( jakkoliv je pro ně číselný kód v MKN ), ale symptomem, jehož vznik je ponejvíce plurifaktoriální a protíná více oborů.

Další část sjezdu bude věnována racionální terapii zánětlivých a alergických stavů v ORL. V současné době je nápadně velká frekvence výskytu komplikací zánětlivých stav;ů v ORL oblasti, proto bude během sjezdového jednání dán dostatečný prostor směrem vytvoření širokého konsensu tak, abychom vhodnou a účinnou léčbou zamezili jejich dalšímu nárůstu.

Na sjezdu bude pozornost věnována poruchám spánku, kterými trpí 15 - 20 % populace. Velice negativně ovlivňují životní komfort a mohou mít velmi vážné následky. Význam této problematiky neustále vzrůstá, bude demonstrována potřeba mezioborové spolupráce v jejich diagnostice a léčbě.

Milí přátelé budu se velice těšit na další setkání s Vámi a ujišťuji Vás, že se vynasnažíme vytvořit pro kongresové jednání minimálně tak dobré podmínky, jako v předchozích letech.

Upřímně

Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc

PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT