Vážení přátelé,

Jako každoročně budeme i letos v dubnu t.r. pořádat setkání, které bude zaměřeno na otoneurologickou tematiku.
Místem setkání bude Klub Lávka ( Novotného lávka ) v krásném prostředí poblíž Karlova mostu a Národního divadla.
Program bude tentokrát zaměřen na poruchy rovnováhy, jako pozvaný řečník vystoupí prof. Michael Strupp z Ludwig-Maxmillian-Universität Mnichov, který je i čestným profesorem 3.lékařské fakulty. Má připravena sdělení s tematikou vyšetření a diagnostiky tohoto nepříjemného symptomu.
Dalším zásadním tématem bude tinnitologie, účast přislíbil m.j. prof. Matthias Tisch přednosta ORL kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Ulmu.
Počítáme pochopitelně i s našimi odborníky tak, aby došlo k mnohostranné výměně názorů a zkušeností.

Milí kolegové,
věřím, že – jako každoročně – přijdete na toto setkání v hojném počtu tak, abychom společně prožili příjemný den v krásném prostředí v srdci Prahy.
Akce je certifikována ČLK a proběhne pod patronací děkana 3.LF UK a ředitele FNKV.

Na setkání s Vámi se těší
Aleš Hahn

Dear friends,

As every year, we will again this year in April organize meeting, which will be focused on the important part of otorhinolaryngology - otoneurology.
This meeting will be held on the Lávka Club (Novotny bridge) in a beautiful setting near the Charles Bridge and the National Theatre.

The program will be focused this time on balance disorders, as an invited speaker will act prof. Michael Strupp from Ludwig-Maxmillian-University of Munich, who is also honorary professor 3.Medical faculty of Charles University. He prepared a communication dealing with the examination and diagnosis of this unpleasant symptom.

Another key issue will be tinnitologie, there also promised to attend prof. Matthias Tisch Head of the ENT Clinic of the Central Military Hospital in Ulm.Of course we expect and our experts so that there was a multilateral exchange of views and experiences.

Dear colleagues,
I believe that - as every year – you will be coming to the meeting in large numbers so that together we spent a pleasant day in a beautiful setting in the heart of Prague.
The event is certified CLK and under the auspices of the Dean of the 3rd Faculty of Medicine Charles University Prague and director FNKV.

Looking forward to see you
Aleš Hahn

Liebe Freunde,

Wie jedes Jahr werden wir auch in diesem Jahr im April 2017 ein Treffen organisieren,das an die Otoneurologie fokussiert wird.

Der Treffpunkt wird Lávka Club (Novotny Brücke) sein - in einer schönen Umgebung in der Nähe der Karlsbrücke und dem Nationaltheater.

Das Programm wird diesmal gezielt auf Gleichgewichtsstörungen, als Gastredner wird Prof. Michael Strupp von der Ludwig-Maximilian-Universität München, der auch Honorarprofessor 3.Medizinische Fakultät ist.
Er hat Vorträge über Untersuchungsmethoden sowie auch differential Diagnose des Schwindels vorbereitet.

Ein weiteres wichtiges Thema wird tinnitologie dabei versprach die Teilnahme u.a. auch prof. Matthias Tisch, Direktor der HNO-Klinik der Zentralen Militärkrankenhaus in Ulm.
Natürlich erwarten wir auch unsere Experten, so dass sich einen multilateralen Austausch von Ansichten und Erfahrungen verwirklichen würde.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ich glaube, dass sie alle - wie jedes Jahr - zu dem Treffen in großer Zahl kommen, so dass wir gemeinsam einen angenehmen Tag in einer schönen Umgebung im Herzen von Prag verbringen.
Die Veranstaltung wird vom CLK zertifiziert und unter der Schirmherrschaft des Dekans der 3. Medizinischer Fakultät Karls – Universität Prag und Direktor FNKV veranstaltet.

Sie sind in unserer Hauptstadt gerne gesehen und über Ihre Teilnahme würde ich mich sehr freuen

Aleš Hahn


PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT