Vážené dámy, vážení pánové
milí kolegové,


Je mi potěšením pozvat Vás, ostatně jako posledních téměř třicet let, na vědecké (a rovněž i společenské) setkání, které jako každoročně pořádáme v jarních měsících. Tentokrát se bude konat v reprezentativních prostorách IRIS HOTEL EDEN ve Vladivostocké ulici v Praze.
Naše setkání bude věnováno především tinnitologii a závratím: zajímavá bude jistě konfrontace o neuromodulárním přístupu k terapii tinnitus ‘klasickou „multidimenzionální léčbou. Podařilo se zajistit renomované odborníky jak zahraniční, tak i domácí, a tak věřím, že odborná úroveň jednání bude věrně reflektovat jejich znalosti.
Zmínil bych i společenskou stránku kongresu: je velmi milé potkávat příjemné tváře a sympatické kolegyně a kolegy, kteří jsou takříkajíc kmenovými účastníky našich pravidelných setkání. Doufám tedy, že si opět najdete čas a vůli účastnit se našeho jednání, pobýt, pohovořit, mít dobrou vůli/náladu a odnést si i užitečné poznatky.

S úctou a pokorou
Aleš Hahn

Dear ladies and gentlemen
Dear colleagues,


It is a pleasure to invite you, as well as the last for almost thirty years, to a scientific (as well as a social) meeting, as we do every year in the spring months. This time it will be held at the representative premises of the IRIS HOTEL EDEN in Vladivostocka Street.
Our meeting will be devoted mainly to tinnitology and dizziness: it will certainly be a confrontation about the neuromodular approach to tinnitus therapy with "classical" multidimensional treatment. We have managed to provide reputable professionals, both foreign and domestic, and so I believe that the professional level of the negotiations will faithfully reflect their knowledge.
I would also mention the social side of the congress: it is very nice to meet pleasant faces and sympathetic colleagues and colleagues, who are the so-called tribal participants of our regular meetings. So I hope that you will find again the time and willingness to participate in our negotiations, to stay, to talk, to have good will and to take useful knowledge.

With respect and humility
Aleš Hahn

Sehr geehrte Damen und Herren
liebe Kollegen,


Es ist mir eine Freude, Sie einzuladen, genau wie im letzten fast 30 Jahre, zu der wissenschaftlichen (und auch soziale) Sitzung, die wie jedes Jahr werden wir im Frühjahr organisieren. Dieses Mal wird es in den repräsentativen Räumlichkeiten das IRIS HOTEL EDEN in der Vladivostocka Straße stattfinden.
Unser Treffen wird in erster Linie den Tinnitology und Schwindel gewidmet: interessante Konfrontation wird sicherlich z.B. ein neuromodulären Zugang mit der ‚klassischen‘ multidimensionalen Behandlung der Tinnitus-Therapie sein. Wir haben es geschafft, sowohl im In- als auch im Ausland angesehene Fachleute zu vermitteln, und so glaube ich, dass das professionelle Niveau der Verhandlungen ihr Wissen getreu widerspiegeln wird.
Ich erwähnte auch den sozialen Aspekt des Kongresses: Es ist sehr schön freundliche Gesichter und sympathische Kollegen zu treffen, die so zu sprechen, Stammgäste unserer regelmäßigen Treffen sind. Ich hoffe, dass Sie wieder die Zeit und die gute Laune finden, an unseren Verhandlungen teilzunehmen, zu bleiben, zu reden, guten Willen zu haben und nützliches Wissen zu erwerben.

Mit Respekt und Demut
Aleš Hahn


PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT